Bestuursrecht

Bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Het besluit raakt de belanghebbende, maar vaak ook zogenaamde derde-belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden). Iedere belanghebbende kan, als hij niet eens is met de inhoud van een besluit, daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan de stap naar de rechter worden gezet. In bepaalde gevallen stuurt het bestuursorgaan eerst een voornemen voordat er een besluit wordt genomen. Op het voornemen kunt u reageren door een zienswijze in te dienen. Heeft u te maken met een besluit of voornemen waarmee u het oneens bent, dan staan wij als kantoor voor u klaar om u bij te staan in uw zaak.

Daarnaast zijn er vele bijzondere wetten (zoals bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet en de Wet op de Ruimtelijke ordening) die regels bevatten welke afwijken van de normale gang van zaken. Bij een wijziging van een bestemmingsplan kunt u bijvoorbeeld geen bezwaar indienen, maar dient u zich direct te wenden tot de rechter. Voorwaarde is dan wel dat u een zienswijze heeft ingediend. Ons kantoor heeft de kennis en expertise om u op deze specialistische gebieden bij te staan en waar nodig te adviseren.

Tot slot loopt door het bestuursrecht de rode lijn van termijnen. De termijn voor bezwaar en beroep bedraagt normaliter zes weken. Er zijn ook procedures waarbij de termijn korter is. Heeft u niet tijdig bezwaar of beroep ingediend, dan staat het besluit vast en kunt u daar niets meer aan doen. Het is dus van belang dat, wanneer u wilt ingaan tegen een voornemen of besluit en u bijstand wenst van een advocaat, u de advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw zaak betrekt.